Lượt xem: 293

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng trước ngày 31/12/2015 xét chuyển thành viên chức huyện Nghĩa Hưng năm 2021

Tb%2005%20H%C4%90XCVC_20210311_0001.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6