Lượt xem: 745

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Nghĩa Hưng quý IV năm 2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Nghĩa Hưng quý IV năm 2020

18.TB.UBND.12.1.2021_20210113_0001.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6