Lượt xem: 2404

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên điuạ bàn xã Nghĩa Tân

102.TB.UBND.pdf
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6