Khai mạc lớp bồi dường kiến thức QP và AN cho các vị chức việc các tôn giáo năm 2021.

Vừa qua,  Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lớp tập huấn cho 293 đại biểu là  chức việc các tôn giáo năm 2021.

Về dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Đại tá Vũ Xuân Trường – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV , Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện; đại biểu các tôn giáo trong huyện; đại biểu cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện.

Các đại biểu chức việc các  tôn giáo  được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chuyên đề như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống  chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các vị chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện nhằm  nâng cao hiểu biết về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối  với cách mạng nước ta; qua đó, khi trở về địa phương vận dụng hiệu quả vào việc  tuyên truyền vận động các tín đồ, đồng báo có đạo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm và ý thức quốc phòng an ninh cho toàn dân; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh./.

 

 

                                                                                                                       PV: Khương Dũng

 

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6