Lượt xem: 73

UBND huyện Nghĩa Hưng: Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013

UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó CTUBND huyện, đồng chí Ngô Hoài Nam – Phó CTUBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn.
          Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, từ đó đến nay UBND huyện Nghĩa Hưng đã áp dụng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Qua đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất, cho thuê đất, sử dụng đất sai mục đích,… thực hiện tốt các quy trình thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng đất. Huyện đã có kế hoạch số 03 ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về giám sát chuyên đề năm 2017 về thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh bổ sung qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh 2016 trên địa bàn huyện. Văn bản số 290 ngày 16/9/2013 của UBND huyện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 17 và Kế hoạch 54 ngày 02/1/2012 của UBND tỉnh, Chỉ thị 05 ngày 04/4/2013 trong tháng 9 và quý 3/2013; Nghị quyết số 48 của Huyện ủy Nghĩa Hưng về tăng cường lãnh đạo công tác quản lí Nhà nước về đất đai.Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh. Công tác giao đất, cho thuê đất thực hiện trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật đất đai và được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật cơ bản được ngăn chặn, xử lý nghiêm minh. Quyền lợi của người sử dụng đất được đảm bảo. Từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đáp ứng cơ bản đầy đủ yêu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, các qui định mới về căn cứ, điều kiện, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản được các địa phương triển khai thực hiện. Việc giao đất, cho thuê đất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trên địa bàn huyện có 01 khu công nghiệp ở thị trấn Rạng Đông trên 500 ha đã được giao đất vào năm 2017, 2018. Việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án được thực hiện ở 01 dự án thương mại dịch vụ trên địa bàn xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng.  Từ đó góp phần tạo nguồn thu đáng kể chi ngân sách địa phương.

   Thời gian tới, UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy thực hiện công tác quản lí đất đai bảo đảm theo hướng tinh gọn, hiện đại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lí, sử dụng đất, tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai. Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để vừa đáp ứng được yêu cầu thông tin cho công tác quản lí đồng thời phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thực hiện quản lí đất đai công khai, minh bạch và thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính./.

                                                    

                                PV:   Mai Ly - Duy Huân

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6