image banner
NHỮNG CHIẾN SỸ TIÊN PHONG TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG
Lượt xem: 599

Trải qua chặng đường 92 năm, công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, nhiều thế hệ những người làm công tác tuyên giáo của Huyện ủy Nghĩa Hưng luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Qua các thời kỳ cách mạng, công tác Tuyên giáo của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương.

Đặc biệt trong thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy, ngành Tuyên giáo của huyện đã tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy tổ chức tốt nhiệm vụ quán triệt, triển khai, học tập các nghị quyết của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, linh hoạt, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuyển hướng chiến lược sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 của địa phương.

anh tin bai

Dự báo những tháng cuối năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Vì thế, ngành Tuyên giáo của huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng, tuyên giáo, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong đó, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy ý chí quyết tâm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV của Đảng bộ huyện. Đồng thời, chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 19/4/2021 của Huyện ủy về tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 24/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 06/12/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để giải phóng mặt bằng, thực hiện 03 dự án đầu tư của tập đoàn Xuân Thiện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Với sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị cao, hệ thống tuyên giáo của huyện sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Chặng đường 92 năm qua là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân.

 

                                                                                                                              Ban Tuyên giáo Huyện ủy


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang