image banner
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Nghĩa Hưng năm 2022
Lượt xem: 44

UBND huyện Nghĩa Hưng ban hành  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Nghĩa Hưng năm 2022, theo đó:

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử của huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu, hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng cao vị trí xếp hạng về chỉ sổ mức độ sẵn sàng cho phát triển chính quyền điện tử (ICT Index), chỉ số thành phần về hiện đại hóa nền hành chính trong bộ chỉ số CCHC (PAR Index) của huyện.
III.MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước.
- 100% CSDL về hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương thường xuyên được cập nhật, kết nối, chia sẻ và tổ chức sử dụng có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền.
- 100% các HTTT, CSDL phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị được nâng cấp, mở rộng và phát triển mới phải đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số.
2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
- 100% trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc huyện cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
- 100% dịch vụ công trực tuyến của huyện được tích hợp với cổng Dịch vụ công của tỉnh ngay sau khi có quyết định công bố.
- 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện ở mức độ 3, 4.
- Các dịch vụ CNTT của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại CSDL của tỉnh không phải cung cấp lại.
3. Bảo đảm an toàn thông tin
Nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện để tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử của huyện.
4. Hạ tầng kỹ thuật CNTT
Tăng cường năng lực hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử huyện theo đúng lộ trình.
IV. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện môi trường pháp lý
- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.
- Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện.
2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật
Trang bị máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Máy tính được kết nối mạng LAN, mạng Internet tốc độ cao; duy trì và phát triển hệ thống hội nghị trực tuyến;…
3. Phát triển các hệ thống nền tảng
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng Trục liên thông văn bản của tỉnh kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống Hội nghị trực tuyến từ huyện tới cấp xã, thị trấn.
4. Phát triển dữ liệu
Sử dụng, phát triển cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các cơ sở dữ liệu khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
- Xây dựng mô hình Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của huyện, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện tiến tới triển khai đến cấp xã, thị trấn để rút ngắn thời gian họp, giảm giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.
- Tiếp tục triển khai Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử của UBND tỉnh, UBND huyện.
- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối thông suốt từ huyện đến các xã, thị trấn.
6. Bảo đảm an toàn thông tin
Triển khai các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của huyện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của huyện.
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, Phòng Văn hoá và Thông tin, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.
7. Phát triển nguồn nhân lực
- Chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính quyền điện tử.
- Đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong việc ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số.

File tài liệu đính kèm: kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022.pdf
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang