Lượt xem: 428
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Ngày 27/4/2017, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Huyện ủy Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025.

(Ảnh: Đ/c Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)


Đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, các cơ quan trực thuộc Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hồng Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW. Đồng chí Tạ Thị Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã trình bày những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến năm 2020 và các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, bao gồm: Quy định số 01-QĐ/HU ngày 25/4/2017 về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, Quy định số 02-QĐ/HU ngày 25/4/2017 về quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 25/4/2017 về triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 và giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện tốt quy trình về công tác cán bộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện...

Ban biên tập Trang TTĐT huyện Nghĩa Hưng


Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6