Lượt xem: 407
Chủ động chuẩn bị cho vụ xuân 2016 thắng lợi toàn diện

    Sản xuất vụ Xuân năm 2015 trong điều kiện có nhiều khó khăn. Song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của nhân dân trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các mô hình, phương thức sản xuất mới... Nghĩa Hưng đã giành được vụ Xuân thắng lợi toàn diện. Sản xuất vụ Xuân 2016 có nhiều thuận lợi nhưng những khó khăn thách thức là rất lớn, đặc biệt là do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino. Để chủ động cho vụ Xuân 2016 UBND huyện đã xây dựng kế hoạch sản xuất, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Chỉ tiêu chủ yếu vụ Xuân 2016: Tổng diện tích gieo cấy: 10.556 ha, năng xuất lúa bình quân 75 tạ/ha (cao hơn vụ xuân 2015); phấn đấu toàn huyện có trên 2.000 ha sản xuất theo mô hình cách đồng mẫu lớn, mỗi xã, thị trấn có từ 1-2 mô hình, mỗi mô hình diện tích trên 30 ha; gieo sạ đạt trên 3.000 ha; cây màu, cây công nghiệp đạt 1.250 ha. Đàn gia súc, gia cầm tăng 3-5% so với năm 2015 đảm bảo an toàn dịch bệnh.... 
    Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Sái Hồng Thanh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ: Sản xuất vụ Xuân 2016 bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi, nhưng những khó khăn là không nhỏ; nhất là về thời tiết, nhiệt độ, tưới tiêu nước... Để chủ động chuần bị cho vụ Xuân 2016 thắng lợi toàn diện, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở và HĐQT các HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ NN các xã, thị trấn phải xác định rõ trách nhiệm cùng vào cuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất. Tập trung cao độ hoàn thành chiến dịch thủy lợi nội đồng, UBND huyện đã có quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã thị trấn, công ty TNHH MTV KTCTTL huyện xây dựng kế hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất vụ đông- xuân 2015-2016. Cầy lật đất xong trước ngày 05/12/2015. Cơ cấu giống: Lúa lai từ 25- 30% diện tích, lúa thuần từ 70-75% diện tích; hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất: trà xuân sớm kết thúc trước 15/2/2015, xuân muộn kết thúc trước 20/2/2015. Lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất là kỷ luật, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc./.
            Tin bài và ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6