Lượt xem: 734
Tổng kết sản xuất vụ xuân và công tác thuỷ nông năm 2014; triển khai kế hoạch làm thuỷ lợi nội đồng đông xuân 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2015.

Các báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định:

Vụ xuân năm 2014, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nổ lực của toàn thể nhân dân đã tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện đổi mới cơ cấu giống lúa, cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá nên sản xuất vụ xuân năm 2014 đã giành được tháng lợi toàn diện. Năng xuất lúa bình quân toàn huyện đạt 74,55 tạ/ha, tăng 0,04tạ/ha so với năm 2013. Sản lượng lương thực đạt 78.553 tấn, trong đó lúa chất lượng cao 46.656 tấn. là vụ được mùa tương đối đồng đều trong toàn huyện. Cây màu, cây công nghiệp đều đạt chỉ tiêu đề ra. Tổng đàn lợn, trâu, bò, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ năm trước (trâu 1274con, bò 1176 con, lợn 80022 con, gia cầm 1,01 triệu con). Mô hình cánh đồng mẫu lớn ngày càng mở rông, tỷ lệ gieo xạ ngày càng cao. Nhiều mô hình tiến bộ kỹ thuật mới được triển khai thực hiện.

Công tác thuỷ lợi nội đồng có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đổi mới cơ cấu sản xuật nông nghiệp. Công tác tu bổ, sửa chữa, xây mới các công trình cũng có nhiều cố gắng. Đã xây mới 9 cống cấp I. Đã lát mái kênh Đại tám, Bình hải I, Quần Vinh I, Quần Vinh II và toàn bộ cống cấp II trong hệ thống. Kiên cố hoá 8 kênh cấp I với chiều dài 29,7km; 10 kênh cấp II với chiều dài 8,67km; 94 kênh cấp III với chiều dài 37,1km.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định những thành tích và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các xã, thị trấn, các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, các HTX trong toàn huyện. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại thiếu sót trong chỉ đạo sản xuất, trong triển khai thực hiện các mô hình sản xuất tiến bộ cũng như trong việc đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi và những hạn chế trong việc điều tiết tưới tiêu ở những vùng có khó khăn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cơ sở, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2015 và hoàn thành chỉ tiêu làm thuỷ lợi nội đồng đông xuân 2014-2015


src=
src=

Những hình ảnh sản xuất vụ đông: 
    - Kiểm tra sản phẩm thu hoạch dưa chuột bao tử ở xã Nghĩa Hông
    - Chăm sóc dưa ở xã Nghĩa Lạc
    - Chăm sóc cây ngô ở xã Nghĩa Đồng

Bài và ảnh: Ngô Định - VP UBND huyện
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6