Lượt xem: 386
Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010 - 2015)

Báo cáo của UBND huyện đọc tạo Hội nghị đã chỉ rõ: Sau 3 năm triển khai xây dựng NTM toàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện thành công công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, đây là khâu đột phá trong xây dựng NTM, tạo tiền đề cho mở rộng cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển dịch tích cực sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung được các nguồn lực, đặc biệt là nguồn đóng góp của nhân dân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, y tế, giáo dục... Trình độ sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Đến nay, so với chỉ tiêu Nghị quyết số 17-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, 03 đơn vị trong huyện đã về đích đạt chuẩn NTM trước thời hạn, trong đó xã Nghĩa Minh, thị trấn Qũy Nhất và xã Nghĩa Sơn đã có 15 tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia, 4 tiêu chí cơ bản đạt (theo quy định của tỉnh). Ở 6 đơn vị trong 9 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010 -2015 đã đạt và cơ bản đạt 15-19 tiêu chí, trong đó 11-13 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia. Đối với 16 đơn vị còn lại trong huyện, qua đánh giá cuối năm 2013, có 7 xã đạt trên 10 tiêu chí, không có xã nào dưới 6 tiêu chí. UBND huyện đã quyết định công nhận 42 thôn xóm đạt chuẩn xóm NTM  năm 2013 (theo quy định 11 tiêu chí của tỉnh).

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ủy viên BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT và đ/c Nguyễn Văn Va – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Công – Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành; Sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, sự cố gắng, quyết tâm của các xã, thị trấn. Để chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng NTM giai đoạn từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, khắc phục khuynh hướng nóng vội, chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Xây dựng NTM phải toàn diện cả về xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân nông thôn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận về vốn, thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng... Hình thành và phát triển các loại hình tổ hợp tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tại các xã, thị trấn theo quy hoạch đã được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương mình. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu giống và cơ cấu mùa vụ, mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn, trồng cây vụ đông; Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản hoặc trồng các loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, xử lý những vướng mắc trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản; Chỉ đạo phát triển chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư theo quy hoạch. Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, giữ vững an ninh nông thôn theo tiêu chí NTM. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa-xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực văn hóa, xã hội, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đoàn kết nhất trí cao cùng chung sức xây dựng NTM. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Khắc phục sự trì trệ trong giải quyết TTHC ở cấp xã theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2014 của UBND huyện, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực thi các chính sách và pháp luật của nhà nước. Dự kiến từ ngày 01/6/2014 UBND huyện sẽ thực hiện gửi các văn bản hành chính (Kể cả giấy mời họp) thông qua hộp thư điện tử cho tất cả các cơ quan QLNN cấp huyện và 25 xã TT. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện để kịp thời triển khai các công việc tại đơn vị mình. Đối với 16 xã, thị trấn chưa lập và triển khai Đề án xây dựng NTM phải lập Đề án của xã, phương án của thôn xóm theo đúng quy trình hướng dẫn của UBND huyện. Trong đó, đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm phải có tâm huyết và vào cuộc quyết liệt, tổ chức họp với dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong chỉ đạo, điều hành phải thật linh hoạt, sáng tạo, tham khảo những cách làm hay, hiệu quả của những địa phương khác, từ đó chọn ra cách làm hiệu quả nhất cho địa phương mình. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Giao cho BCĐ xây dựng NTM của huyện và tổ công tác giúp việc BCĐ xây dựng NTM của huyện hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng Đề án, trong Quý III/2014 phải hoàn thành Đề án trình UBND phê duyệt. Tại Hội nghị UBND huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Ngô Văn Định – Văn phòng UBND huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6